धान बालीको समस्लयाको स्गथलत अनुगमन
ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत यन्त्रीकरण प्रवर्दन
संरक्षित संरचनमा तरकारी खेती, दोलखा
कार्यालयबाट ब्लक कार्यक्रम अनुगमन, मेलुंग, दोलखा
साना सिंचाई कुलो निर्माण कार्यक्रम, मन्थली, रामेछाप
रष्टिक घर त्रिपक्षिय सम्झौता , सुनापति गा.पा., रामेछाप
प्रांगारिक कार्यक्रम अनुगमन
प्रांगारिक कार्यक्रम अनुगमन
हाई-टेक टनेलमा खेती, मन्थली, रामेछाप
तरकारी ब्लक कार्यक्रम अनुगमन, तामाकोशी गा.पा., दोलखा
किवी ब्लक कार्यक्रम, जिरी न.पा., दोलखा
किवी ब्लक कार्यक्रम, जिरी न.पा., दोलखा