आ.व. २०८०/८१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण 237.6 KB
बीउ पुंजी परिचालन कार्यविधि २०८० 1.59 MB
खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका लागि मागमा आधारित जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० 1.01 MB
कृषि यन्त्रीकरण तथा प्रविधि प्रवर्दन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७९ 849 KB
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि 2080 1.74 MB
प्रविधि र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2080 8.33 MB
प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७९ 1.01 MB
जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा छुट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८० 956.06 KB
साना सिंचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० 1.61 MB
ब्लक कार्यक्रम फारम 24.94 KB
राष्ट्रपती उत्कृष्ट कृषक पुरष्कार को आवेदन फारम 218.14 KB
मौजुदा सूची 13.72 KB
कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि 2079 849 KB
Ardhabarshik pragati bibaran 079 2.86 MB
स्थानीय कृषकको प्रस्तावमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्दन कार्यक्रम 29.25 KB
आ.व २०७९।८० को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन 4.19 MB
निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आन्तरिक कार्यविधि, 2077 4.33 MB
राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन तथा बीउ पूर्वाधार तथा प्रशोधन विकास सहयोग कार्यक्रम 28.45 KB
आ.व २०७९।८० को असोज महिनाको मासिक प्रगति 2.82 MB
आ.व २०७८।७९० को प्रगति विवरण 9.94 MB